Clock

Info

ทพ. สมศักดิ์  ลีประเสริฐพันธ์

ทพ. สมศักดิ์ ลีประเสริฐพันธ์

Somsak Leeprasertpan, D.D.S.
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : ศัลยกรรมช่องปาก,จุฬาลงกรณ์, 2530
อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(20) เสาร์(21)
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 17:00
เปลี่ยนเวลาออกตรวจเป็น 08.00-20.00 น.
08:00 - 17:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน