Clock

Info

ทพ. วรธรรม  ปัญญางาม

ทพ. วรธรรม ปัญญางาม

VORATHUM PUNYANGARM, D.D.S.
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ,2546
อาทิตย์(25) จันทร์(26) อังคาร(27) พุธ(28) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(24)
09:00 - 17:00
- - - - -
09:00 - 20:00
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน