Clock

Info

ทพญ. อัญชนา  ชโนเมธาภรณ์

ทพญ. อัญชนา ชโนเมธาภรณ์

Anchana Chanomethaporn, D.D.S.
เชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : 2552  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(20) เสาร์(21)
- - - - - -
09:00 - 17:00
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน