Clock

Info

นพ. ภัทร  ชุติมานุกูล

นพ. ภัทร ชุติมานุกูล

Patthara Chutimanukul, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต | ประจำ : ศูนย์ไตเทียม
ประวัติการศึกษา : 2553  แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2557  วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ววิโรฒ
2559  วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรกรรมโรคไต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน