Clock

Info

นพ. ภัทร  ชุติมานุกูล

นพ. ภัทร ชุติมานุกูล

Patthara Chutimanukul, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคไต | ประจำ : ศูนย์ไตเทียม
ประวัติการศึกษา : 2553  แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2557  วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ววิโรฒ
2559  วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรกรรมโรคไต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน