Clock

Info

นพ. วัฒนา  สุขอวยชัย

นพ. วัฒนา สุขอวยชัย

WATTANA SUKUAYCHAI, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา : ประสาทศัลยศาสตร์
อาทิตย์(27) จันทร์(28) อังคาร(29) พุธ(30) พฤหัส(24) ศุกร์(25) เสาร์(26)
- - - - - - -
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน