โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

กรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครงานกับโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี | กลับหน้าหลัก
ตำแหน่ง
* โปรดกรอกชื่อตำแหน่ง
ภาพ
Photo (Size < 512 kb)
เอกสารสมัครงาน
Resume (Size < 2 mb)
เงินเดือนขั้นต่ำที่ยอมรับได้
Minimum salary you may accept.
สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่
Start date for job.
ไปต่างจังหวัด
Can you go to provinces ?
ชื่อ-นามสกุล (TH)
Name in Thai.
Name (EN)
Name in English.
สถานภาพสมรส
Marital Status.
เพศ
Gender
วันเกิด
Birthdate
สถานที่เกิด
Birth Place
สัญชาติ
Nationality
เชื้อชาติ
Race
ศาสนา
Religion
น้ำหนัก
Weight
ส่วนสูง
Height
หมายเลขบัตรประชาชน
Identification Card No.
ออกโดย
Issued at
วันหมดอายุ
Expiration date
โทรศัพท์
Phone
อีเมล์
Email
ที่อยู่ปัจจุบัน
Address
กรณีฉุกเฉินติดต่อได้ที่
Name (Emergency Contact)
โทรศัพท์ (กรณีฉุกเฉิน)
Phone (Emergency Contact)
อีเมล์ (กรณีฉุกเฉิน)
Email (Emergency Contact)
ที่อยู่ (กรณีฉุกเฉิน)
Address (Emergency Contact)
ความสัมพันธ์ (กรณีฉุกเฉิน)
Relationships (Emergency Contact)
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
กรุณาตอบคำถาม
Captcha
30-15 = * โปรดกรอกผลการคำนวน

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณสุพรรษา(น้ำ) โทร. 1849 หรือ คุณปวีณา (ปัทม์) โทร. 1847

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award