เจ้าหน้าที่การตลาด แผนก X-ray

คุณสมบัติ

- อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาสาธารณสุขหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีรถยนต์ส่วนบุคคลและใบขับขี่ส่วนบุคคล
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการตลาด,งานขาย,งานบริการลูกค้าจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ


หน้าที่รับผิดชอบ
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาด การขาย และการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา/หน่วยงานเอกชน เพื่อเพิ่มรายได้และจำนวนผู้รับบริการให้กับทางโรงพยาบาล
- จำนวน 3 ตำแหน่ง

กรอกใบสมัคร