ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานผู้ช่วย NA,PN (OPD)(IPD)

ความรับผิดชอบ
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และ เอกสารให้พร้อมก่อนเปิดให้บริการ
  • ดูแลรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตรวจสอบเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • เป็นผู้ช่วยแพทย์ และ พยาบาลในการตรวจรักษา
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ม.ุ6 ขึ้นไป
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย หรือ ผู้ช่วยพยาบาล ที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร