โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง


เพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดี

ศูนย์ทันตกรรมสมัยใหม่ ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทันตบุคลากรที่ผ่านการอบรม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล

ขอบเขตการให้บริการ

ทันตกรรมแบบทั่วไป

 • การตรวจวินิจฉัย การถ่ายเอกซเรย์ การให้คำปรึกษาพร้อม การวางแผนการรักษา
 • การอุดฟันและ การเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า
 • การขัดฟันและขูดหินปูน

ทันตกรรมเพื่อความงาม

 • การฟอกสีฟัน
 • ครอบฟัน และ สะพานฟัน
 • เคลือบผิวฟัน
 • การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
 • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่าด้วย วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน

ทันตกรรมรากฟันเทียม

 • การปลูกรากฟันเทียม

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ครอบฟัน
 • สะพานฟัน
 • ฟันปลอม

ทันตกรรมจัดฟัน

 • จัดฟันแบบโลหะ

การรักษารากฟัน

 • รักษารากฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก

 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด

การรักษาโรคเหงือก

 • การเกลารากฟัน
 • การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
 • การศัลยกรรมเพื่มเหงือก (แก้ปัญหาเหงือกร่น)
 • การศัลยกรรมเหงือกเพื่อ ปรับความยาวของฟัน

ทันตกรรมป้องกัน

 • การเคลือบหลุมร่องฟันและ การเคลือบฟลูออไรด์
 • การป้องกันฟันผุ
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
 • การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน
 • คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก

ทันตกรรมเด็ก

 • การขัดฟันและขูดหินปูน
 • การอุดฟัน
 • การเคลือบฟันด้วย ฟลูออไรด์
 • การใช้เครื่องมือ รักษาช่องว่างของฟัน
 • การควบคุมและ ปรับปรุงพฤติกรรมของเด็ก

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
038-921-999 ต่อ 2501, 2502
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

พญ. กนกพร นันทศิรนาท
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. จารุวรรณ สิทธิตัน
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. ฐิติมา ดิสนีย์เวทย์
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพ. ธนิต เรืองธุระกิจ
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมจัดฟัน
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. ธาริณี อดุลย์ผดุงศักดิ์
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. ปริศนา ศรีพรหม
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพ. พิบูลย์ ยิ่งอำพล
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. พิมพ์นารา รัตนะ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. ภัทริกา อื้อเศรษฐศักดิ์
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. มนรัตน์ หงษ์สวัสดิ์
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพ. มรรค ทองสิงห์
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมรากเทียม
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
พญ. รณิดา พรพุทธิชัย
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. รุจิราภรณ์ เอี่ยมศรี
เชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพ. วรธรรม ปัญญางาม
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมรากเทียม
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. ศศิวดี สุประดิษฐ
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. ศันสนีย์ วัฒนรุจินานนท์
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพ. สมศักดิ์ ลีประเสริฐพันธ์
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. สิริพรรณ ตันติวีระวงศ์
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. สุนทรี ถิวานนท์
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. อัญชนา ชโนเมธาภรณ์
เชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ. อัฏฐพร ปรึกษากร
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมรากเทียม
ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award