โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพระยองVision

“ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์เรามุ่งมั่นเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจทุกจุดบริการและมุ่งหวังสร้างส่งเสริมสุขภาพให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นเลิศด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ”

Mission

“ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการบริการสร้างส่งเสริมตรวจสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจแบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคคลากรที่มีความสามารถยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และมุ่งมั่นการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

จุดเน้น/ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ
ผู้รับบริการต้องได้รับการบ่งชี้อย่างถูกต้อง
ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วน
เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ

หน้าที่หลักและเป้าหมาย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีในการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และตรวจตามปัจจัยเสี่ยงแก่สถานประกอบการและหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสภาพแวดล้อมจากการทำงานและให้คำแนะนำการจัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกลุ่มโรคทั่วไปและอาชีวสุขศึกษาประเมินสมรรถภาพคนทำงานโดยการตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสมรรถภาพปอด

ขอบเขตการให้บริการ

แผนกส่งเสริมสุขภาพ ตั้งอยู่อาคาร A ชั้น G โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ให้บริการตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุ 14 ปีเป็นต้นไป ให้บริการการตรวจสุขภาพทั้งภายในและภายนอก ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพผู้รับบริการ และให้บริการรักษาพยาบาลพนักงานโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยในลักษณะผู้ป่วยนอกทุกวันเวลา 07.00-17.00 น.โดยตรวจสุขภาพลูกค้าทั่วไป ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และประจำปีบริษัท ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน ตรวจไปต่างประเทศ และให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ให้บริการคำปรึกษาสืบค้นข้อมูล ตอบปัญหา ตรวจวินิจฉัย รักษาและส่งต่อปัญหาเกี่ยวกับสารพิษและอุบัติภัยสารเคมีให้คำปรึกษากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการเกิดพิษและผลไม่พึงประสงค์ด้านพิษวิทยา

Products

1. Mobile Check up Group
2. Contract Company Check up in Hospital
-Pre-employ
-Annual Check up
-Vaccine > 14 ปี
3. Insurance Check up Group


อาชีวอนามัย (Occupational Health)

โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์(Health Promotion & Occupation ) ของโรงพยาบาบาล ได้จัด ให้มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร (Occupational Health Service) ตามสถานประกอบการต่างๆ โดยทีมแพทย์วุฒิบัตรอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่งการให้บริการประกอบด้วย

1. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment)
ซึ่งทำได้โดยการเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk through Survey) เพื่อค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และหามาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่างๆ
2. การเฝ้าระวังทางสุขภาพ (Medical Surveillance)
ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเพื่อวางคนให้เหมาะสมกับงาน (Fit For Work) และการตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Examination)ซึ่งจะเป็นการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน
3. การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
เช่น การให้ภูมิคุ้มกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง

งานตรวจสุขภาพ

 • ให้บริการตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจประจำปีและตรวจตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงานแก่สถานประกอบการและหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
 • ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • ประเมินความเหมาะสมของสุขภาพและงานที่ทำ
 • โปรแกรมการตรวจสุขภาพความเสี่ยงในการทำงานในที่สูง
 • จัดโปรแกรมและให้คำแนะนำการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ตรวจทำงานลงที่อับอากาศ ตรวจ OFF SHORE
 • ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกลุ่มโรคทั่วไป ตรวจขอใบรับรองแพทย์ใบขับขี่
 • ประเมินสมรรถภาพคนทำงานโดยการตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสมรรถภาพปอด
 • ตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
 • รับปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคจากการทำงาน
 • ให้บริการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันโรค
 • การตรวจไปต่างประเทศการเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

 1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติได้ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจอุณหภูมิของร่างกายและจะทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่
 2. กรุณางดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจ เนื่องจากในโปรแกรมการตรวจ มีการตรวจหาค่าไขมันในเลือด สามารถดื่มน้ำเปล่าได้
 3. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อผับแขน
 4. ควรมาถึง โรงพยาบาลในช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.00 น. เป็นต้นไป
 5. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อน และหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนในน้ำปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ
 6. การตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยการเอกซเรย์เต้านม (Digital mammogram) หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมี ประจำเดือนที่เต้านมมีความคัดตึง
 7. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดการตรวจเอกซเรย์
 8. ยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการตรวจ
 9. หากมีประวัติการตรวจสุขภาพปีที่แล้ว กรุณานำมาด้วยในกรณีมีปัญหาต้องปรึกษาแพทย์


บุคลากรในหน่วยงาน

 • ทีมพยาบาลวิชาชีพ 11 ท่าน
  1. พยาบาลเฉพาะทาง อาชีวอนามัย 4 เดือน 2 ท่าน
  2. พยาบาล อบรมอาชีวอนามัยหลักสูตร 60 ชั่วโมง 7 ท่าน
 • ทีมผู้ช่วยพยาบาล 12 ท่าน
 • ทีมธุรการ 11 ท่าน
ชื่อ-สกุล : ปิยะมาศ สังข์สัจธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก
วุฒิการศึกษา :
1 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
2 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย 4 เดือน มหาวิทยาลัยมหิดล
3 อบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60
ชื่อ-สกุล : นันทิยา ทองรอด
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา :
1 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 อบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง
ชื่อ-สกุล : สุภาวฏี ฤกษนันทน์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา :
1 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2 อบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง
ชื่อ-สกุล : อัฌฌานันท์ สาเจริญ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา :
1 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี
2 อบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง
3 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล 4 เดือน
ชื่อ-สกุล : ปริยาภัคร ต่ายครบุรี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา :
1 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2 อบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง
3 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัย . เชียงใหม่ 4 เดือน
ชื่อ-สกุล : อุไรวรรณ แสนสิงห์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา :
1 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
2 อบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง
3 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 เดือน
ชื่อ-สกุล : นันท์นภัสร์ สร้อยจิตร
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา :
1 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
2 อบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง
ชื่อสกุล : สุวิมล พันพวง

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

วุฒิการศึกษา :
1.
พยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา

2.การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย 4 เดือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อสกุล : สุชญา บัวผุด

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

วุฒิการศึกษา :
1.
พยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา

2.อบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น60ชั่วโมง

ชื่อสกุล : ชนกพร สิทธิแสน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

วุฒิการศึกษา : 1.พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจชื่อสกุล : ณัฐฐา ประกอบธรรม

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

วุฒิการศึกษา : 1.พยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล


ชื่อสกุล : นงลักษณ์ ขจรแสง

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

วุฒิการศึกษา : 1. พยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น G ตึก A
วันเวลาทำการ
เปิดบริการ ทุกวัน
07.00 - 17.00 น.
เป็นแบบ one stop service
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 2601, 2603, 1821
อีเมล์

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

พญ. เกวลี แสดงฤทธิ์
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
พญ. คีรีมาส อเต็นต้า
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
นพ. ชัชวาล ประดิษฐ์วงศ์สิน
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
พญ. ดาริกา วอทอง
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
นพ. ธีระศิษฎ์ เฉินบำรุง
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
พญ. นลินทิพย์ ตั้งเพียรพันธ์
เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
พญ. นัทธมน พงษ์พัว
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
พญ. ปาริฉัตร สว่างเนตร
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
พญ. รุจิรา เทียบเทียม
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
นพ. วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
นพ. วีรพงศ์ สุวรรณกรสกุล
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงศ์
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
นพ. อนุสรณ์ นาประดิษฐ์
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
นพ. อภิสิทธิ์ นาวาประดิษฐ์
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award