โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม

แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัย,สิ่งแวดล้อม,พลังงาน


นโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้วย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด มีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสุขภาพให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงาน ผู้รับบริการ และสังคม จึงกำหนดนโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังต่อไปนี้


นโยบายสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ และคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้รับบริการ จึงกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมดังต่อนี้

1. บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

2. บริษัทฯควบคุมป้องกันมลพิษโดยลดปริมาณขยะทุกประเภทและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดรวมทั้งใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. บริษัทฯรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ

4. บริษัทฯจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการประหยัดพลังงานให้ประสบผลสำเร็จมากที่สุด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกส่วนงาน จึงได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ให้ทุกหน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องๆ ดังนี้

1. ต้องดำเนินการประหยัดพลังงานอย่างเหมาะสม ตามเป้าหมายการอนุรักษณ์พลังงานในปี 2558 ให้ลดงต่ำกว่าปี 2557 ได้อย่างน้อย 10% และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการโรงพยาบาลกรุงเทพ

2. มุ่งมั่นการใช้พลังงานทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็นลงให้มากที่สุด

3. มุ่งมั่นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องของผลงานด้านพลังงาน

4. มุ่งมั่นต่อการเปิดเผยข่าวสารด้านพลังงานที่่เพียงพอแก่บุคคลภายในและนอก

5. มุ่งมั่นที่ปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน

6. มุ่งมั่นจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นและเพียงพอ ในการดำเนินกรให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน

7. มุ่งมั่นสนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ และการออกแบบ เพื่อการปรับปรุงด้านพลังงาน

8. มุ่งมั่นที่จะเป็นอาคารต้นแบบที่เป็นเลิศทางด้านการประหยัดพลังงาน และเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผลงานด้านวิชาการ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกลุ่มอาการเมตาบิลิกในพนักงาน

บุุคลากร


คุณวิไลลักษณ์ อารีย์รัตนโชติ

HOD of Environment Management

E-mail : Wilailux.Ar@brh.co.th
คุณจตุพร บุญเปี่ยม

Occupation Health Nurse

E-mail : Chatuporn.bo@brh.co.th

คุณฐิติพร ม่วงศิลป์

เจ้าหน้าที่ประสานงานสิ่งแวดล้อม

E-mail :brhemd@brh.co.th
ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

ข้อมูลสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award