HOSPITAL HOTLINE

CALL
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, OR
1719
(LOCAL CALLS)
   

 DISEASE & TREATMENT

DISEASE TYPE

Dengue feverเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงกัดคน ก็จะแพร่เชื้อสู่คน โดยเชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7  วัน ในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบาดในฤดูฝน โดยเฉพาะในเวลากลางวัน ตามบ้านเรือนและโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง