HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่น

หยุดไวรัสร้าย ด้วยวัคซีน

 
รับบริการได้ที่ 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น G โทร. 0 3892 1999 ต่อ 2102
ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 3 โทร. 0 3892 1999 ต่อ 2301 , 2303
คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง : โทร. 0 3860 4669
คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน : โทร. 0 3833 7969
คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง : โทร. 0 3802 5957